Skip to content Skip to footer
onco+ by cariva

Upcoming Project..

GENOMICS FOR

BETTER LIVE​

บริการตรวจความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งด้วยรหัสพันธุกรรม (ONCO+)

โดยบริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด
ร่วมกับ ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การร่วมมือระหว่าง “แคริว่า” และ “ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช” เปิดให้บริการตรวจความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง 12 ชนิดด้วยรหัสพันธุกรรม
(ONCO+) เพื่อตรวจทราบถึงความเสี่ยง ในการเกิดโรคมะเร็ง และวางแผนการป้องกันหรือรักษาได้อย่างเหมาะสม

โดย ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร 

หัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยํา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

Play Video

ทําไมต้องตรวจ ONCO+ กับ Cariva x Siriraj Genomics?

why chcp 1

ตรวจครอบคลุมและแม่นยำ​

 • ใช้เทคโนโลยี Next Generation Sequencing (NGS) สามารจตรวจดีเอ็นเอ (DNA) ได้อย่าง
ครอบคลุมและแม่นยำ เพื่อหาความเสี่ยงทาง
พันธุกรรมในการเกิดโรคมะเร็ง
 • สามารถตรวจได้ทั้งการแปรผันของซิงเกิลนิวคลีโอ
ไทด์ (SNV) และการแปรผันของจำนวนชุดดีเอ็นเอ (CNV)
 • อ้างอิงตามฐานข้อมูลพันธุกรรมของคนไทย
โดยเฉพาะ (ข้อมูลพันธุกรรมของแต่ละเชื้อชาติ
จะมีความแตกต่างกัน)

ผลการวินิจฉัยแม่นยำและเชื่อถือได้

วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลด้วยบุคลากรชั้นนำ
ด้านเวชพันธุศาสตร์เฉพาะทางจาก ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช โดย ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัย
การแพทย์แม่นยํา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ห้องแล็บมาตรฐาน ISO 15189

ห้องแล็บผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 (Medical Laboratory) โดยมีประสบการณ์
การตรวจมากกว่า 6,000 เคส ในระยะเวลา 5 ปี

why chcp 1

ตรวจครอบคลุมและแม่นยำ​

 • ใช้เทคโนโลยี Next Generation Sequencing (NGS) สามารถตรวจดีเอ็นเอ (DNA) ได้อย่าง
ครอบคลุมและแม่นยำ เพื่อหาความเสี่ยงทาง
พันธุกรรมในการเกิดโรคมะเร็ง
 • สามารถตรวจได้ทั้งการแปรผันของซิงเกิลนิวคลีโอ
ไทด์ (SNV) และการแปรผันของจำนวนชุดดีเอ็นเอ (CNV)
 • อ้างอิงตามฐานข้อมูลพันธุกรรมของคนไทย
โดยเฉพาะ (ข้อมูลพันธุกรรมของแต่ละเชื้อชาติ
จะมีความแตกต่างกัน)

ผลการวินิจฉัยแม่นยำและเชื่อถือได้

วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลด้วยบุคลากรชั้นนำ
ด้านเวชพันธุศาสตร์เฉพาะทางจาก ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช โดย ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัย
การแพทย์แม่นยํา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ห้องแล็บมาตรฐาน ISO 15189

ห้องแล็บผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 (Medical Laboratory) โดยมีประสบการณ์
การตรวจมากกว่า 6,000 เคส ในระยะเวลา 5 ปี

การตรวจ ONCO+ ช่วยคุณได้อย่างไร?

what chcp can help

01

ช่วยค้นหาความเสี่ยง

ค้นหาความเสี่ยง ทางพันธุกรรมในการเกิด โรคมะเร็งทั้งของของตนเองและสมาชิกในครอบครัว

02

คัดกรองความเสี่ยง

และเตรียมตัวป้องกัน
โรคมะเร็งตั้งแต่ยังไม่เกิดโรค

03

ช่วยลดค่าใช้จ่าย

และเพิ่มโอกาสในการักษา หากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรก

what chcp can help

ลักษณะผลการตรวจ ONCO+

กระบวนการแปลผล จะทําการแปลผลร่วมกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สาขาเวชพันธุศาสตร์ โดยแปลผลเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่

chcp positive

พบการกลายพันธุ์ที่ก่อโรค หรือมีแนวโน้มก่อโรค (Pathogenic, Likely Pathogenic) พร้อมกับรายละเอียดของยีน และการกลายพันธุ์ที่พบ

chcp no detect

ไม่พบการกลายพันธุ์ที่ก่อโรคใดๆ (Likely benign, Benign)

chcp unidentified

พบการเปลี่ยนแปลงในรหัสพันธุกรรมที่ยังไม่ทราบความสำคัญ (Variants of undetermined significance: VUS) ซึ่งจะถูกรายงานผลตามยีนที่พบ

ตัวแทนผู้ให้บริการด้านการตรวจ ONCO+

ท่านสามารถติดต่อตัวแทนผู้ให้บริการการตรวจ CHCP ได้ดังนี้

เฮลท์สไมล์ คลินิก

เฮลท์สไมล์ คลินิก

เฮลท์สไมล์ คลินิก

FAQs

การตรวจ ONCO+ คืออะไร

การตรวจ ONCO+ เป็นการตรวจยีนเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านพันธุศาสตร์
ที่จะนําตัวอย่างเลือดของผู้รับบริการไปถอดรหัสพันธุกรรม แล้วนําไปเปรียบเทียบ
ความแตกต่างกับฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมปกติ โดยยีนเป็นสารพันธุกรรมที่บรรจุอยู่ในทุกเซลล์
ของร่างกายทําหน้าที่ควบคุมการสร้างโปรตีน ซึ่งเป็นสารเคมีสําคัญที่ทําให้ร่างกายดํารงอยู่ได้ หากยีนเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกว่ายีนกลายพันธุ์ ก็จะสร้างโปรตีนที่มีความผิดปกติ ส่งผลให้ระบบร่างกายบางระบบมีโอกาสพัฒนาไปเป็นโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ มากขึ้น

การตรวจ ONCO+ เหมาะกับใคร?

การตรวจยีนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมะเร็งเหมาะสําหรับ

 • คู่สามีภรรยาที่วางแผนจะมีบุตร
 • ผู้ที่มีญาติหรือคนในครอบครัวเป็นมะเร็งที่สงสัยเหตุว่ามาจากพันธุกรรม
 • ผู้ป่วยมะเร็ง
 • ผู้ที่ต้องการทําความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงทางพันธุกรรมของตนเองสําหรับโรคมะเร็ง
การตรวจ ONCO+ มีประโยชน์อย่างไร?

ตรวจหาความเลี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งด้วยรหัสพันธุกรรม จะช่วยให้ผู้เข้ารับการตรวจรับทราบความเสี่ยงทางพันธุกรรมในการเกิดมะเร็งต่างๆ และสามารถวางแผนป้องกันหรือรักษาได้ตั้งแต่เนินๆ และสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเทียบกับการเจอโรคมะเร็งที่เริ่มลุกลาม

และในส่วนของผู้ป่วยมะเร็ง การตรวจมะเร็งทางพันธุกรรมยังสามารถนำไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของแพทย์ เนื่องจากการตรวจพบยีนมะเร็งกลายพันธุ์บางชนิดสามารถใช้เลือกยาต้านมะเร็งแบบมุ่งเป้าที่ได้ผลตอบสนองดีอีกด้วย

ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

การเตรียมตัวก่อนการเจาะเก็บโลหิต

 • สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ ไม่ต้องอดอาหาร
 • สามารถกินยาที่ต้องกินเป็นประจําได้ตามปกติ

สําหรับผู้วางแผนการมีครอบครัว

 • ต้องเจาะเลือดของทั้งสามีและภรรยาไปตรวจ แล้วนําผลการตรวจมาแปลคู่กันเพื่อเทียบดูว่ามีความผิดปกติของรหัสพันธุกรรมที่อาจนําไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดโรคทางพันธุกรรมของบุตรหรือไม่
ความถี่ในการตรวจ ONCO+
 • โดยปกติแล้ว การตรวจยีนมะเร็งที่ถ่ายทอดได้ในครอบครัว ไม่มีความจําเป็นจะต้องตรวจซ้ํา เว้นแต่ จะมีการเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพหรือประวัติครอบครัว แต่อาจมีบางกรณีที่การตรวจยีนซ้ํามีประโยชน์ เช่น
 • ผลเป็น inconclusive (VUS)
 • มีนวัตกรรม/ เทคโนโลยีทางการตรวจยีนที่พัฒนาขึ้นในอนาคต
 • เมื่อการตรวจก่อนหน้านี้ไม่ครอบคลุมชนิดของยีนมะเร็งเพียงพอ
การตรวจ ONCO+ สามารถตรวจพบมะเร็งได้หรือไม่?

การตรวจ ONCO+ ไม่สามารถตรวจหามะเร็งได้โดยตรง แต่สามารถตรวจหายีนก่อมะเร็งกลายพันธุ์ที่ถ่ายทอดในครอบครัวซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งบางชนิด

หากตรวจพบยีนมะเร็ง สามารถระบุว่าเป็นโรคได้หรือไม่?

เนื่องจากการตรวจนี้เป็นการตรวจเพื่อหายีนที่ทําให้มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งไม่ใช่เป็นการบอกว่าเป็นมะเร็งแล้ว ดังนั้น คุณสามารถปรึกษาผู้ให้คําปรึกษาถึงทางเลือกต่าง ๆ ในการลดความเสี่ยงหรือแนวทางการป้องกันได้

การตรวจ ONCO+ สามารถระบุความรุนแรงของมะเร็งได้หรือไม่?

การตรวจ ONCO+ อาจพบยีนก่อมะเร็งกลายพันธุ์ที่ถ่ายทอดในครอบครัว ผู้ที่มีการกลายพันธุ์ของยีนดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งบางชนิดเพิ่มขึ้น ซึ่งผลการตรวจว่าพบยีนก่อมะเร็งกลายพันธุ์ทําให้สามารถเตรียมการวางแผนคัดกรองหรือป้องกันมะเร็งชนิดนั้น ๆ ได้ นอกจากนี้ การตรวจพบยีนมะเร็งกลายพันธุ์บางชนิดยังสามารถใช้เลือกยาต้านมะเร็งแบบมุ่งเป้าที่ได้ผลตอบสนองดี

การตรวจ ONCO+ ช่วยป้องกันหรือรักษามะเร็งได้หรือไม่

การตรวจ ONCO+ เป็นการตรวจยีนเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านพันธุศาสตร์
ที่จะนําตัวอย่างเลือดหรือชิ้นเนื้อของผู้รับบริการไปถอดรหัสพันธุกรรม แล้วนําไปเปรียบเทียบ
ความแตกต่างกับฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมปกติ โดยยีนเป็นสารพันธุกรรมที่บรรจุอยู่ในทุกเซลล์
ของร่างกายทําหน้าที่ควบคุมการสร้างโปรตีน ซึ่งเป็นสารเคมีสําคัญที่ทําให้ร่างกายดํารงอยู่ได้ หากยีนเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกว่ายีนกลายพันธุ์ ก็จะสร้างโปรตีนไม่ได้
หรือสร้างความผิดปกติ ส่งผลให้ระบบร่างกายทํางานผิดปกติหรือเกิดโรคต่าง ๆ

ข้อห้ามสำหรับการตรวจ ONCO+

ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับโลหิตในช่วงเวลา 3 เดือน ก่อนการตรวจยีน

สตรีที่อยู่ในช่วงมีประจําเดือนสามารถตรวจ ONCO+ ได้หรือไม่?

สามารถทำได้

สตรีมีครรภ์สามารถตรวจ ONCO+ ได้หรือไม่?

สามารถทำได้

ผู้ที่เพิ่งบริจาคโลหิตสามารถตรวจ ONCO+ ได้หรือไม่?

สามารถทำได้

ผู้ที่เพิ่งได้รับการรักษาด้วยการรับโลหิตหรือการปลูกถ่ายอวัยวะ สามารถตรวจ ONCO+ ได้หรือไม่?

ไม่สามารถทำได้

Contact Us

ติดต่อเพื่อเป็นตัวแทนผู้ให้บริการตรวจ ONCO+

Copyright © 2022 Cariva (Thailand) Company Ltd. All rights reserved.

Privacy Policy                         Terms and Conditions

 Cariva    |    Linkedin cariva  Cariva (Thailand)

Copyright © 2022 Cariva (Thailand) Company Ltd. All rights reserved.

onco+ by cariva

Upcoming Project..

GENOMICS FOR

BETTER LIVE​

บริการตรวจความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งด้วยรหัสพันธุกรรม (ONCO+)

โดยบริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด
ร่วมกับ ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การร่วมมือระหว่าง “แคริว่า” และ “ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช” เปิดให้บริการตรวจความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง 12 ชนิดด้วยรหัสพันธุกรรม
(ONCO+) เพื่อตรวจทราบถึงความเสี่ยง ในการเกิดโรคมะเร็ง และวางแผนการป้องกันหรือรักษาได้อย่างเหมาะสม

โดย ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร 

หัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยํา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

Play Video

ทําไมต้องตรวจ ONCO+ กับ Cariva x Siriraj Genomics?

why chcp 1

ตรวจครอบคลุมและแม่นยำ​

 • ใช้เทคโนโลยี Next Generation Sequencing (NGS) สามารจตรวจดีเอ็นเอ (DNA) ได้อย่าง
ครอบคลุมและแม่นยำ เพื่อหาความเสี่ยงทาง
พันธุกรรมในการเกิดโรคมะเร็ง
 • สามารถตรวจได้ทั้งการแปรผันของซิงเกิลนิวคลีโอ
ไทด์ (SNV) และการแปรผันของจำนวนชุดดีเอ็นเอ (CNV)
 • อ้างอิงตามฐานข้อมูลพันธุกรรมของคนไทย
โดยเฉพาะ (ข้อมูลพันธุกรรมของแต่ละเชื้อชาติ
จะมีความแตกต่างกัน)

ผลการวินิจฉัยแม่นยำและเชื่อถือได้

วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลด้วยบุคลากรชั้นนำ
ด้านเวชพันธุศาสตร์เฉพาะทางจาก ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช โดย ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัย
การแพทย์แม่นยํา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ห้องแล็บมาตรฐาน ISO 15189

ห้องแล็บผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 (Medical Laboratory) โดยมีประสบการณ์
การตรวจมากกว่า 6,000 เคส ในระยะเวลา 5 ปี

why chcp 1

ตรวจครอบคลุมและแม่นยำ​

 • ใช้เทคโนโลยี Next Generation Sequencing (NGS) สามารถตรวจดีเอ็นเอ (DNA) ได้อย่าง
ครอบคลุมและแม่นยำ เพื่อหาความเสี่ยงทาง
พันธุกรรมในการเกิดโรคมะเร็ง
 • สามารถตรวจได้ทั้งการแปรผันของซิงเกิลนิวคลีโอ
ไทด์ (SNV) และการแปรผันของจำนวนชุดดีเอ็นเอ (CNV)
 • อ้างอิงตามฐานข้อมูลพันธุกรรมของคนไทย
โดยเฉพาะ (ข้อมูลพันธุกรรมของแต่ละเชื้อชาติ
จะมีความแตกต่างกัน)

ผลการวินิจฉัยแม่นยำและเชื่อถือได้

วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลด้วยบุคลากรชั้นนำ
ด้านเวชพันธุศาสตร์เฉพาะทางจาก ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช โดย ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัย
การแพทย์แม่นยํา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ห้องแล็บมาตรฐาน ISO 15189

ห้องแล็บผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 (Medical Laboratory) โดยมีประสบการณ์
การตรวจมากกว่า 6,000 เคส ในระยะเวลา 5 ปี

การตรวจ ONCO+ ช่วยคุณได้อย่างไร?

what chcp can help

01

ช่วยค้นหาความเสี่ยง

ค้นหาความเสี่ยง ทางพันธุกรรมในการเกิด โรคมะเร็งทั้งของของตนเองและสมาชิกในครอบครัว

02

คัดกรองความเสี่ยง

และเตรียมตัวป้องกัน
โรคมะเร็งตั้งแต่ยังไม่เกิดโรค

03

ช่วยลดค่าใช้จ่าย

และเพิ่มโอกาสในการักษา หากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรก

what chcp can help

ลักษณะผลการตรวจ ONCO+

กระบวนการแปลผล จะทําการแปลผลร่วมกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สาขาเวชพันธุศาสตร์ โดยแปลผลเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่

chcp positive

พบการกลายพันธุ์ที่ก่อโรค หรือมีแนวโน้มก่อโรค (Pathogenic, Likely Pathogenic) พร้อมกับรายละเอียดของยีน และการกลายพันธุ์ที่พบ

chcp no detect

ไม่พบการกลายพันธุ์ที่ก่อโรคใดๆ (Likely benign, Benign)

chcp unidentified

พบการเปลี่ยนแปลงในรหัสพันธุกรรมที่ยังไม่ทราบความสำคัญ (Variants of undetermined significance: VUS) ซึ่งจะถูกรายงานผลตามยีนที่พบ

ตัวแทนผู้ให้บริการด้านการตรวจ ONCO+

ท่านสามารถติดต่อตัวแทนผู้ให้บริการการตรวจ CHCP ได้ดังนี้

เฮลท์สไมล์ คลินิก

เฮลท์สไมล์ คลินิก

เฮลท์สไมล์ คลินิก

FAQs

การตรวจ ONCO+ คืออะไร

การตรวจ ONCO+ เป็นการตรวจยีนเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านพันธุศาสตร์
ที่จะนําตัวอย่างเลือดของผู้รับบริการไปถอดรหัสพันธุกรรม แล้วนําไปเปรียบเทียบ
ความแตกต่างกับฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมปกติ โดยยีนเป็นสารพันธุกรรมที่บรรจุอยู่ในทุกเซลล์
ของร่างกายทําหน้าที่ควบคุมการสร้างโปรตีน ซึ่งเป็นสารเคมีสําคัญที่ทําให้ร่างกายดํารงอยู่ได้ หากยีนเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกว่ายีนกลายพันธุ์ ก็จะสร้างโปรตีนที่มีความผิดปกติ ส่งผลให้ระบบร่างกายบางระบบมีโอกาสพัฒนาไปเป็นโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ มากขึ้น

การตรวจ ONCO+ เหมาะกับใคร?

การตรวจยีนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมะเร็งเหมาะสําหรับ

 • คู่สามีภรรยาที่วางแผนจะมีบุตร
 • ผู้ที่มีญาติหรือคนในครอบครัวเป็นมะเร็งที่สงสัยเหตุว่ามาจากพันธุกรรม
 • ผู้ป่วยมะเร็ง
 • ผู้ที่ต้องการทําความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงทางพันธุกรรมของตนเองสําหรับโรคมะเร็ง
การตรวจ ONCO+ มีประโยชน์อย่างไร?

ตรวจหาความเลี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งด้วยรหัสพันธุกรรม จะช่วยให้ผู้เข้ารับการตรวจรับทราบความเสี่ยงทางพันธุกรรมในการเกิดมะเร็งต่างๆ และสามารถวางแผนป้องกันหรือรักษาได้ตั้งแต่เนินๆ และสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเทียบกับการเจอโรคมะเร็งที่เริ่มลุกลาม

และในส่วนของผู้ป่วยมะเร็ง การตรวจมะเร็งทางพันธุกรรมยังสามารถนำไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของแพทย์ เนื่องจากการตรวจพบยีนมะเร็งกลายพันธุ์บางชนิดสามารถใช้เลือกยาต้านมะเร็งแบบมุ่งเป้าที่ได้ผลตอบสนองดีอีกด้วย

ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

การเตรียมตัวก่อนการเจาะเก็บโลหิต

 • สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ ไม่ต้องอดอาหาร
 • สามารถกินยาที่ต้องกินเป็นประจําได้ตามปกติ

สําหรับผู้วางแผนการมีครอบครัว

 • ต้องเจาะเลือดของทั้งสามีและภรรยาไปตรวจ แล้วนําผลการตรวจมาแปลคู่กันเพื่อเทียบดูว่ามีความผิดปกติของรหัสพันธุกรรมที่อาจนําไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดโรคทางพันธุกรรมของบุตรหรือไม่
ความถี่ในการตรวจ ONCO+
 • โดยปกติแล้ว การตรวจยีนมะเร็งที่ถ่ายทอดได้ในครอบครัว ไม่มีความจําเป็นจะต้องตรวจซ้ํา เว้นแต่ จะมีการเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพหรือประวัติครอบครัว แต่อาจมีบางกรณีที่การตรวจยีนซ้ํามีประโยชน์ เช่น
 • ผลเป็น inconclusive (VUS)
 • มีนวัตกรรม/ เทคโนโลยีทางการตรวจยีนที่พัฒนาขึ้นในอนาคต
 • เมื่อการตรวจก่อนหน้านี้ไม่ครอบคลุมชนิดของยีนมะเร็งเพียงพอ
การตรวจ ONCO+ สามารถตรวจพบมะเร็งได้หรือไม่?

การตรวจ ONCO+ ไม่สามารถตรวจหามะเร็งได้โดยตรง แต่สามารถตรวจหายีนก่อมะเร็งกลายพันธุ์ที่ถ่ายทอดในครอบครัวซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งบางชนิด

หากตรวจพบยีนมะเร็ง สามารถระบุว่าเป็นโรคได้หรือไม่?

เนื่องจากการตรวจนี้เป็นการตรวจเพื่อหายีนที่ทําให้มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งไม่ใช่เป็นการบอกว่าเป็นมะเร็งแล้ว ดังนั้น คุณสามารถปรึกษาผู้ให้คําปรึกษาถึงทางเลือกต่าง ๆ ในการลดความเสี่ยงหรือแนวทางการป้องกันได้

การตรวจ ONCO+ สามารถระบุความรุนแรงของมะเร็งได้หรือไม่?

การตรวจ ONCO+ อาจพบยีนก่อมะเร็งกลายพันธุ์ที่ถ่ายทอดในครอบครัว ผู้ที่มีการกลายพันธุ์ของยีนดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งบางชนิดเพิ่มขึ้น ซึ่งผลการตรวจว่าพบยีนก่อมะเร็งกลายพันธุ์ทําให้สามารถเตรียมการวางแผนคัดกรองหรือป้องกันมะเร็งชนิดนั้น ๆ ได้ นอกจากนี้ การตรวจพบยีนมะเร็งกลายพันธุ์บางชนิดยังสามารถใช้เลือกยาต้านมะเร็งแบบมุ่งเป้าที่ได้ผลตอบสนองดี

การตรวจ ONCO+ ช่วยป้องกันหรือรักษามะเร็งได้หรือไม่

การตรวจ ONCO+ เป็นการตรวจยีนเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านพันธุศาสตร์
ที่จะนําตัวอย่างเลือดหรือชิ้นเนื้อของผู้รับบริการไปถอดรหัสพันธุกรรม แล้วนําไปเปรียบเทียบ
ความแตกต่างกับฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมปกติ โดยยีนเป็นสารพันธุกรรมที่บรรจุอยู่ในทุกเซลล์
ของร่างกายทําหน้าที่ควบคุมการสร้างโปรตีน ซึ่งเป็นสารเคมีสําคัญที่ทําให้ร่างกายดํารงอยู่ได้ หากยีนเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกว่ายีนกลายพันธุ์ ก็จะสร้างโปรตีนไม่ได้
หรือสร้างความผิดปกติ ส่งผลให้ระบบร่างกายทํางานผิดปกติหรือเกิดโรคต่าง ๆ

ข้อห้ามสำหรับการตรวจ ONCO+

ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับโลหิตในช่วงเวลา 3 เดือน ก่อนการตรวจยีน

สตรีที่อยู่ในช่วงมีประจําเดือนสามารถตรวจ ONCO+ ได้หรือไม่?

สามารถทำได้

สตรีมีครรภ์สามารถตรวจ ONCO+ ได้หรือไม่?

สามารถทำได้

ผู้ที่เพิ่งบริจาคโลหิตสามารถตรวจ ONCO+ ได้หรือไม่?

สามารถทำได้

ผู้ที่เพิ่งได้รับการรักษาด้วยการรับโลหิตหรือการปลูกถ่ายอวัยวะ สามารถตรวจ ONCO+ ได้หรือไม่?

ไม่สามารถทำได้

Contact Us

ติดต่อเพื่อเป็นตัวแทนผู้ให้บริการตรวจ ONCO+

Copyright © 2022 Cariva (Thailand) Company Ltd. All rights reserved.

Privacy Policy                         Terms and Conditions

 Cariva    |    Linkedin cariva  Cariva (Thailand)

Copyright © 2022 Cariva (Thailand) Company Ltd. All rights reserved.